Gravstedstyper

På Raklev kirkegård kan der vælges mellem de personlige gravsteder og fællesanlæggene. 
I fællesanlæggene kan der endvidere vælges anonym jordfæstelse.

De personlige gravsteder

Familiegravsteder til både kiste- og urnenedsættelser
Dette er den overvejende gravstedstype på Raklev kirkegård – er afgrænset med thuja- og buksbomhække, der anlægges og passes af kirkegården. Denne beplantning er kirkegårdens ejendom og kan ikke ændres.
Man kan frit vælge sten og beplantning, så længe gravmindet ikke virker skæmmende og usømmeligt.
Der kan med graveren laves aftale om at udlægge gravplads til den længstlevende umiddelbart ved siden af gravstedet.

Familiegravsteder kun for urnenedsættelser
Hvert gravsted afgrænses af thuja og buksbomhække, der anlægges og passes af kirkegården. Hvert gravsted svarer i størrelse til et halvt alm. gravsted. Her kan man frit vælge beplantning og mindesten, dog skal man være opmærksom på, at stenens størrelse ikke må overskride 50 cm i højden. Der kan nedsættes flere urner i gravstedet.

Urnegravsteder med hække
Gravstedet afgrænses af thuja og buksbomhække, der plantes og passes af kirkegården. Gravstedet måler ca. en tredjedel af et almindeligt gravleje.
Man kan frit vælge sten og evt. beplantning, dog må oprette mindesten ikke være højere end 50 cm.

Fællesanlæggene

Fællesanlæggene er grønne områder, hvor man ikke umiddelbart kan se afgrænsningerne af de enkelte begravelser.
Hvert gravsted findes dog særskilt markeret på kirkegårdskortet hos graveren.
Kirkegården vedligeholder de grønne begravelsesområder. Der skal betales forud for hele fredningsperioden – almindeligvis 20 år for kister og 10 år for urner.
Begravelserne kan være markeret med gravsten eller være anonyme.

Urnenedsættelse i plæne med plade

Området er udlagt i græs, hvor hvert gravsted er markeret med en mat brunrød stenplade (40 x 60 cm) i plan med græsset. Indskriften skal være nedhugget og der kan være flere navne på pladen.

Stenpladerne er udlagt af stenhuggeren og skal derfor betales særskilt til denne ved oprettelsen.

Der medfølger en vendbar vase, der anbringes bag stenen. Yderligere vaser til anbringelse bag stenen kan købes hos graveren (max. 3 stk. pr. gravsted i alt).

Der må IKKE plantes eller grandækkes om og på gravstedet og ligeledes må der ikke anbringes krukker eller spidsvaser.

Evt. blomster, der ikke kan anbringes ved gravstedet, skal placeres på brolægningen ved fællesmonumentet.
 

Kistebegravelser  i plæne med plade

Der foretages ingen synlig afgrænsning af det enkelte gravleje.

Begravelserne fremstår som en grøn plæne med en frit valgt navneplade (40 x 60 cm) med mat overflade og nedhugget valgfri skrift til markering af gravstedet. Der kan sættes flere navne på samme sten.

Der medfølger en vendbar vase, der anbringes bag stenen. Indtil tre vaser i alt kan købes hos graveren og sættes ned bag stenen.

I dette område kan der reserveres plads til længstlevende ved anmodning.

Der kan IKKE plantes og grandækkes på gravstedet og der må ikke anbringes krukker og spidsvaser.
 

Kistebegravelse i græs med opret sten

Området fremstår med gennemgående baghæk i thuja og ingen særskilt markering af gravstedets bredde.

Der kan udlægges enkelt såvel som dobbeltgravsted.

Der kan anbringes personligt valgt mindesten, der dog skal være opret og ikke over 50 cm i højden. Ved dobbelt gravsted placeres stenen midtfor.

Der kan placeres plantekumme foran stenen i plan med græsset. Planterne i kummen må ikke overstige stenens højde. Der kan grandækkes og plantes i kummen.
 

Anonym begravelse

Disse begravelser finder sted på plænen ved fællesmonumentet.

Den enkelte begravelse markeres IKKE.

Blomster og kranse og andet pynt kan lægges ved fællesmonumentet, IKKE på græsarealet.

Gravstedet kan IKKE fornyes.