Opret, reservér, forny gravsted

Oprettelse af gravsted.

Graveren anviser begravelsespladser på kirkegården og oplyser om kirkegårdens gravstedstyper og  muligheder. Graveren tager sig også af begravelserne og tilplanter gravstedet efter ønske.

Ved oprettelse af gravsted udsteder kordegnen på kirkekontoret et gravstedsbrev til gravstedsejeren.

Alle gravstederne – uanset type – er underlagt de almindeligt gældende regler i kirkegårdsvedtægten, der  handler om  indhegning, beplantning, gravsten og vedligeholdelse.

Som medlem af folkekirken stilles gravstedet gratis til rådighed for en fredningsperiode, der i Raklev er 20 år for kistebegravelser  og 10 år for urnenedsættelser.
Er man ikke medlem af folkekirken skal der betales kr. 2.526,50 for en kistegravplads og kr. 2.038,50 for en urnegravplads i fredningsperioden.
Fornyelse af gravsteder koster kr. 368,-

Man kan ved oprettelse af gravstedet aftale vedligeholdelse (evt. grandækning og blomster)af arealet for en fredningsperiode, et såkaldt ”legatgravsted”. Beløbet er fastsat af Stiftet og indbetales ved oprettelsen.

Andre aftaler om vedligeholdelse, blomster og grandækning kan også aftales særskilt år for år med graveren. Beløbet  for disse ydelser vil så blive opkrævet pr. regning  én gang årligt (oktober).
 

Reservation af gravsted

Der kan erhverves ret til et bestemt gravsted, inden jordfæstelsen finder sted. Der udstedes gravstedsbrev ved erhvervelsen. Gravpladsen udlægges i grus/småsten/græs/evt.staudebeplantning og kirkegårdens personale sørger for renholdelse af gravstedet.

Gravpladsen skal erhverves for 10 år, og der betales kr. 368,- pr. gravplads. Pris for renholdelse er 50% af dagsprisen, som opkræves en gang årligt.
Indbetales der ikke for renholdelsen, bortfalder aftalen og retten til gravpladsen.
 

Fornyelse efter fredningsperiodens udløb.

Fornyelse af gravsteder kan foretages for min. 5 år ad gangen.
Anonyme gravsteder kan IKKE  fornyes.

Alle ovennævnte priser reguleres en gang årligt af Kalundborg Provsti.